Wyroki z Polski

Blog prezentujący ciekawy wyroki polskich sądów i wykładnie doktryny z nimi związaną.

Zwrot "zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"

W myśl art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w treści ustawy. Kryterium kontroli wykonywanej przez te sądy określa art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), stanowiący, że jest ona sprawowana pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Kontrola sądów więc polega na zbadaniu, czy kwestionowana decyzja nie uchybia przepisom prawa materialnego lub procesowego w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy albo dającym podstawę do wznowienia postępowania bądź mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Read more

Wykładnia oparta na dyrektywach zawartych w art. 65 k.c.

Należy zgodzić się z oceną przedmiotowej umowy, dokonaną przez Sąd pierwszej instancji. Z treści oświadczeń objętych § 1 oraz 2 umowy wynika, że stroną sprzedającą jest pozwany. To on - działając w imieniu własnym - złożył oświadczenie o sprzedaży udziałów. Twierdzenie, że w istocie pozwany działał w imieniu, opiera się na wnioskowaniu wynikającym z faktu, że pozwany był właścicielem wszystkich udziałów tej spółki i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej spółki wyraziło zgodę na zbycie jej udziałów. Wnioskowanie, nawet oparte na prawdziwych przesłankach faktycznych i poprawne pod względem prawnym, nie może jednak prowadzić do nadania oświadczeniom stron umowy innego znaczenia, niż to, które same chciały im nadać. Wykładnia oparta na dyrektywach zawartych w art. 65 k.c. musi zmierzać do ustalenia rzeczywistej woli stron, nie zaś nadania ich oświadczeniom ex post brzmienia zgodnego z prawem.

Read more

W toku postępowania wszczętego na podstawie art. 841 § 1 k.p.c.

Sąd Rejonowy oddalił powództwo skierowane przeciwko pozwanemu "RUCH" S.A. w W. - Oddział w Ł. - Zespołowi Kolportażu i Handlu w S., wytoczone przez Agnieszkę S. o zwolnienie od egzekucji pawilonu handlowego, stanowiącego własność powódki i znajdującego się w Ż. przy ul. M. Sąd ten ustalił, że na wniosek pozwanego wierzyciela, komornik tegoż Sądu w dniu 5 czerwca 1996 r. wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużniczce M. P. Nakazem zapłaty z dnia 24 stycznia 1996 r. dłużniczka ta (M. P.) została zobowiązana wraz z innymi dłużnikami do zapłacenia wierzycielowi kwoty 3.000 zł z odsetkami i kosztami sądowymi.

Read more

Komornik przeprowadzający licytację samochodów

Zgodnie z art. 128 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. - Dz. U. Nr 31, poz. 137) w sądach rejonowych są zatrudnieni komornicy sądowi, którzy wykonują czynności egzekucyjne (z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów - art. 759 § 1 k.p.c.) oraz inne czynności określone w ustawach. Przykładem takich innych czynności jest upoważnienie komornika do przeprowadzenia licytacji samochodów sprzedawanych przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Polmozbyt" na podstawie zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 stycznia 1967 r. w sprawie sprzedaży indywidualnym nabywcom używanych pojazdów samochodowych przez przedsiębiorstwa zgrupowane w Centrali Techniczno-Handlowej "Motozbyt" - M.P. Nr 9, poz. 53 (obecnie "Polmozbyt"). Zarządzenie to zostało wydane na podstawie art. 3 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301 ze zm.). Nie ulega zatem wątpliwości, że upoważnienie komornika do przeprowadzenia licytacji sprzedawanych samochodów jest "inną czynnością określoną w ustawach", o której mowa w art. 128 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych. adwokat lodz

Read more